Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

Aanbieder respecteert de privacy van zijn wederpartij

Aanbieder respecteert de privacy van zijn wederpartij en geeft aan op welke wijze hij
daaraan invulling zal geven.

bepaling:
Goede privacyzorg is een essentieel onderdeel van ons relatiebeheer en ons privacybeleid wordt
daarom op inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt. Wij zullen persoonsgegevens in overeenstemming met
de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken, hetgeen onder meer betekent dat wij:

1. persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden;

2. persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie beschouwen en dat deze slechts verwerkt worden
in het kader van onze normale bedrijfsvoering voor zover wettelijk toegestaan, waaronder in geval:
a) de wederpartij zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, dan wel voor zover wettelijk
noodzakelijk zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend; of
b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de Aanbieder gesloten, of te
sluiten overeenkomst; of
c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke onderworpen is; of
d) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de wederpartij, in het bijzonder het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert;

3. persoonsgegevens niet verder zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;

4. tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen anders zijn verplicht, persoonsgegevens niet langer
zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld;

5. persoonsgegevens slechts zullen verwerken voor zover deze, gelet op de doeleinden waarvoor
deze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn, en dat wij de nodige maatregelen treffen opdat persoonsgegevens juist en
nauwkeurig zijn;

6. passende technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;

7. de wederpartij, tenzij deze reeds op de hoogte is, tijdig onze identiteit en het doel van de
verwerking zullen mededelen, en onder meer nadere informatie zullen verstrekken om een
behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen;

8. verzoeken van de wederpartij om inzage of correctie van hun gegevens zullen honoreren, mits
deze zijn gedaan met redelijke tussenpozen;